Quỹ Cộng Đoàn

Đóng Quỹ năm 2020

Ủng Hộ năm 2020

Đóng Quỹ năm 2021-2022

 

  Ac. Vũ Văn Cảnh                         500 kr.

 GĐ.Chị Gương & Trí   ( 2021)        500 kr 

Trang web được thăm 

lần từ ngày 8.1.2015