top of page
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG CỨU TRỢ 
(Tính đến ngày 10.12.2016)
1) AC. Thoa Sương: 500, Kr.
2) Chị Xinh: 3 000, Kr.
                    11 000, Kr.
3) Ẩn Danh: 2 100, Kr.
4) Chị Hoa: 3 000, Kr.
5) Chị Tâm & Duy: 500, Kr.
6) Chị Hằng: 500, Kr.
7) Ẩn danh: 500, Kr.
8) Ẩn danh: 400, Kr.
9) Ẩn danh: 200, Kr.

10) CĐ. Vejle: 2 300, Kr.

11) Ẩn Danh: 500, Kr.

12) Ẩn Danh: 500, Kr.

13) Ẩn Danh: 1 000, Kr.

14) ÔB. Hiền: 500, Kr.

15) AC. Thu & Thọ: 500, Kr.

16) Chị Liên: 1 000, Kr.

17) AC. Hải Dung: 500, Kr.

18) Chị Nhung: 100, Kr.

19) Chị Ngân: 200, Kr.

20) Chị Hồng: 200, Kr.

21) Anh Nghiệp: 500, Kr.

22) AC. Tài Yến: 200, Kr.

23) Ông Lâm: 100 USD.

24) ÔB. Riễn: 500, Kr.

25) AC. Hạnh Thu: 500, Kr.

26) Cộng Đoàn các cha Dòng Tên ở Aarhus: 10 000, Kr.

27) Chị Linh (København - Lớp THGD: 500, Kr.

28) ÔB. Bá: 500, Kr.

29) Ẩn Danh: 1 000, Kr.

30) Ẩn Danh: 1 000, Kr.

​31) Ẩn Danh: 1 000, Kr. 

32) Ẩn Danh: 500, Kr.

33) GĐ. Mạnh Trần: 500, Kr.

34) Nguyễn thị Thu Hằng: 300, Kr.

35) Ẩn Danh: 1 000, Kr.

​CỘNG ĐOÀN HJØRRING VÀ AALBORG

1) Ẩn Danh : 300,Kr

2) Ẩn Danh : 500, Kr.

3) Ẩn Danh : 500,Kr.

4) Ẩn Danh : 1 000, Kr.

5) Ẩn Danh : 200, Kr.

 

6) Ẩn Danh : 200, Kr.

7) Ẩn Danh : 1 000, Kr.

8) Ẩn Danh : 2 000, Kr.

9) Ẩn Danh : 500, Kr.

10) Ẩn Danh : 200, Kr.

 

11) Ẩn Danh : 800; Kr.

12) Ẩn Danh : 200, Kr.

13) Ẩn Danh : 200, Kr.

14) GĐ. ĐN: 1 000, Kr.

15) Ẩn Danh : 500, Kr.

 

16) Ẩn Danh : 500, Kr

17) AC. DAM HONG (Aalborg): 1 000, Kr

18) Ẩn Danh : 200, Kr.

19) Ẩn Danh : 300, Kr.

20) Ca đoàn Hjørring: 1 000, Kr.

 

21) Ẩn Danh : 600, Kr.

22) Bà Đức (Alborg): 100 USD.

36) B. Nguyễn thị Xa: 500, Kr

37) AC. Bảng Nhung (LTHGD- Svenborg): 1 000, Kr.

38) AC. Hưng Tân (LTHDG - Aalborg): 500, Kr.

39) C. Phụng Anh (LTHGD - Hamburg - Đức Quốc): 400, Kr.

40) Một nhóm những người bạn: 5 000, Kr.

41) Ẩn Danh: 1 000, Kr.

42) Ẩn Danh: 2 000, Kr.

43) Ẩn Danh: 800 Kr,

44) Hội Legio Maria CĐ. Aarhus:

2 100 Kr.

45) Ẩn Danh: 2 000, Kr.

46) Ca đoàn Ave Maria: 3 000, Kr.

47) Ẩn Danh: 200, Kr.

48) Ẩn Danh: 200, Kr.

49) Ẩn Danh: 500, Kr.

50) Michael Đức: 500, Kr.

51) Một tiệm đồ khô: 200, Kr.

52) Ẩn Danh: 200, Kr.

53) Ẩn Danh: 1 000, Kr.

54) Ẩn Danh: 3 000, Kr.

55) Hội Văn Hoá Việt Nam ở Aarhus: 10 000, Kr.

56)  A/C Trang & Jespe ... 1000 kr

57)  A/C Hiến & Chiến .....   500 kr

58)  Chị   Sương..................200 kr

59)  Ân Danh..................... 1000 kr

60)  Ân Danh......................  500 kr

61)  Ẩn Danh........................500 kr.

62) Người bán chả: 2 400, Kr.

63) Ẩn Danh: 100 USD.

64) GĐ. Chị Mai: 1 000, Kr.

65) Chị Tâm: 1 000, Kr.

66) Ẩn Danh: 1 000, Kr.

67) AC. Nhân: 1 000, Kr.

68) Chị Thuỷ: 200 Kr.

69) chị: Mai Thị Nhường: 500 kr

70) A/C Liễng Trang-lớp THGD: 1 000 kr

71) ÔB. Ngô Ngọc Lâm-THGD: 200 kr

72) Chị Kim Lan - THGD: 300 kr

73) An Danh - THGD: 1 000 kr.

74) Ngày lễ hội Gíang Sinh ( nhóm ăn mày ): 7 570 kr

bottom of page