top of page

Title. Double click me.

Title. Double click me.

Title. Double click me.

KINH THÁNH TRÊN IPHONE VÀ IPAD.

 

Bạn có thể install App POCKETSWORD (gratis -free) vào Iphone hoặc Ipad, để dùng Kinh Thánh Tiếng Việt bản "Lời Chúa cho mọi người" và phần chú giải. Cũng như những bản văn Kinh Thánh các tiếng khác.

Bạn click vào Logo kế bên để tham khảo và hướng dẫn dowload install.

Chúc bình an.

 

KINH THÁNH TRÊN SMARTPHONE VÀ TABLET

 

Bạn có thể Install App AND BIBLE (gratis -free), vào Smartphone hoặc Tablet, để dùng Kinh Thánh Tiếng Việt bản "Lời Chúa cho mọi người" và phần chú giải. Cũng như những bản văn Kinh Thánh các tiếng khác.

Bạn click vào Logo kế bên để tham khảo và hướng dẫn dowload và install.

Chúc bình an.

Bản PDF       Bản EPUB 
 
MP3

 

Bản PDF   Bản EPUB 
 
 MP3

 

Tài liệu học hỏi Lời Chúa

bottom of page