LỚP THẦN HỌC CĂN BẢN CHO GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tĩnh tâm mùa Vọng và Giáng Sinh

11.12.2015 - 13.12.2015

Ngày 24.10.2015

Ngày 30.01.2016

Trang web được thăm 

lần từ ngày 8.1.2015