top of page

Chúa đã sống lại.

Nguyện xin tình yêu của Chúa Phục Sinh

ở cùng mỗi người chúng con.

Vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô

nhờ được chết như Người đã chết,

thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người,

nhờ được sống lại như Người đã sống lại.

Chúng ta biết rằng:

con người cũ nơi chúng ta

đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô,

như vậy,

con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt,

để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. (Rm 6, 5-6).

bottom of page