Quỹ Cộng Đoàn

Đóng Quỹ năm 2021

Ủng Hộ năm 2021

Đóng Quỹ năm 2022

  Ac. Vũ Văn Cảnh                         250 kr.